Taki Japenese Mark

Taki Japanese - Sushi & Hibachi Restaurant

japanese sushi & hibachi restaurant.